Kancelaria prawno – doradcza
MMI Proconnect Gaj Olszewska Sp.j.

PL / ENG

O mnie

Małgorzata Olszewska

Wspólnik zarządzający. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w administracji rządowej. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie wykłada „Ochronę konsumentów w Internecie”.
W latach 2012-2014 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, odpowiedzialna za telekomunikację, pocztę i fundusze unijne.
Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W latach 2004 – 2010 związana z Urzędem Komunikacji Elektronicznej na stanowisku naczelnika Wydziału Legislacji i Prawa Unijnego. Następnie, w latach 2010-2012 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury.

Jako podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiadała za sprawy związane z telekomunikacją o zasięgu ogólnopolskim tj. cyfryzację telewizji naziemnej w Polsce, opracowanie i wdrożenie strategii Państwa w obszarze budowy Internetu szerokopasmowego (Narodowy Plan Szerokopasmowy) oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wykonywała również zadania związane z nadzorem właścicielskim wobec Poczty Polskiej S.A. Przez wiele lat uczestniczyła w pracach związanych z programami strategicznymi, a także będącymi ich efektem zmianami legislacyjnym w zakresie prawa europejskiego, jak i  krajowego.
Pod jej kierunkiem powstały takie dokumenty jak Narodowy Plan Szerokopasmowy czy „Poradnik dla zarządców dróg”. Jest autorką wielu nowelizacji prawa telekomunikacyjnego, w tym ostatnie dużej nowelizacji ustawy – Prawo telekomunikacyjne z 2013 r.

Moje osiągnięcia

Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego zakładającego:

 • Wzmocnienie ochrony praw konsumenta usług telekomunikacyjnych,
 • Skrócenia do jednego dnia czas na przeniesienie numeru,
 • Skrócenia z 24 do 12 miesięcy okresu retencji danych,
 • Ułatwienia w dostępie do usług i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych,
 • Lepszą efektywność w gospodarowaniu zasobami częstotliwości,
 • Ułatwienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność telekomunikacyjną oraz nowe uregulowania dot. udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej.

Ustawa prawo pocztowe.

 • Ustawa prawo pocztowe - Ustawa dokonała w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług,
 • Odpowiedzialna za nadzór właścicielski nad spółką skarbu państwa – Poczta Polska.

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji.

 • Audiowizualne usługi na zadanie nowelizacji ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji ( Dz. U. z 1993 r., Nr 7, poz. 34 z późn. zm.) – w zakresie implementacji dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych na żądanie.

Fundusze Unijne:

 • Nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań przez instytucję pośredniczącą oraz wdrażające dotyczących funduszy unijnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w zakresie dotyczącym działań 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, a także VII osi dotyczącej projektów w zakresie e-administracji,
 • Przygotowanie dokumentów programowych dotyczących I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (rozwój Internetu szerokopasmowego),
 • Negocjacje z Komisją Europejską w zakresie wdrożenia w Polsce planu naprawczego dotyczącego projektów w zakresie e-administracji w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Osiągnięcia na forum międzynarodowym:

Odpowiedzialna za kampanię w wyborach Polski do Rady Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU oraz Magdaleny Gaj na zastępcę sekretarza generalnego. Obie kampanie zakończone sukcesem. Polska utrzymała swoje członkowstwo w Radzie ITU, a polska kandydatka osiągając 1/3 wszystkich głosów osiągnęła wynik najwyższy z dotychczas osiąganych przez polskich kandydatów.